Site Logo
1800 8111

S-invoice xin tổng hợp sau đây danh sách các văn bản về hóa đơn điện tử Bộ Tài chính đã được ban hành, kể cả những văn bản đã hết hiệu lực và còn hiệu lực nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, phát hành hóa đơn đúng quy định.

Danh sách các văn bản của Bộ tài chính liên quan đến hóa đơn điện tử

Cho đến thời điểm hiện tại có 11 văn bản pháp luật được ban hành liên quan đến hóa đơn điện tử mà các doanh nghiệp trước khi sử dụng và ngay cả khi đang sử dụng hóa đơn điện tử cần nắm được.

STT

Số hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

Thời gian hiệu lực

1

Thông tư 68/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Link tham khảo:

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Số 68/2019/TT-BTC 30/09/2019 Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu và tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử. Có hiệu lực từ ngày 14/11/2019

2

Quyết định 526/QĐ-BTC

Link tham khảo:

Quyết định 526/QĐ-BTC năm 2018 mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện có mã xác thực

Số 526/QĐ-BTC 16/04/2018 Mở rộng phạm vi thực hiện Quyết định số 1209/QĐ – BTC ngày 23/06/2015 của Bộ Tài chính về việc thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Có hiệu lực kể từ ngày ký, tức ngày 16/04/2018

3

Thông tư 37/2017/TT-BTC

Link tham khảo:

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC

Số 37/2017/TT-BTC 27/04/2017 Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều ở Thông tư 39/2017/ TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC điều chỉnh chủ yếu về thời gian doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng nói chung và hóa đơn điện tử nói riêng nhanh hơn, đồng nghĩa là kế toán cần thực hiện chủ động nhanh hơn hồ sơ và các thủ tục xin được sử dụng hóa đơn điện tử. Có hiệu lực từ ngày 12/06/2017. 

4

Thông tư 176/2016/TT-BTC

Link tham khảo:

Thông tư 176/2016/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Số 176/2016/TT-BTC 31/10/2016 Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như: đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản, lập hóa đơn sai, không đầy đủ, không nộp hay nộp chậm thông báo phát hành hóa đơn… Có hiệu lực từ ngày 15/12/2016 

5

Thông tư 39/2014/TT-BTC

Link tham khảo:

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Số 39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử; nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn điện tử. Thông tư quy định cụ thể trường hợp bên mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi muốn chuyển sang hóa đơn điện tử. Và nguyên tắc lập cùng những quy tắc trong ủy nhiệm hóa đơn điện tử. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2014

6

Thông tư 10/2014/TT-BTC

Link tham khảo:

Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Số 10/2014/TT-BTC 17/01/2014 Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn. Có hiệu lực thi hành từ ngày 02/03/2014

7

Thông tư 64/2013/TT-BTC

Link tham khảo:

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Số 64/2013/TT-BTC 15/05/2013 Thông tư này hướng dẫn hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ. Cụ thể: hướng dẫn in, phát hành, sử dụng hóa đơn; xử phạt về vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013

8

Thông tư 153/2010/TT-BTC

Link tham khảo: 

Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Số 153/2010/TT-BTC 28/09/2010 Thông tư này hướng dẫn hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ. Cụ thể: hướng dẫn in, phát hành, sử dụng hóa đơn; xử phạt về vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011

9

Công văn 2402/BTC-TCT

Link tham khảo:

Công văn 2402/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Số 2402/BTC-TCT 23/02/2016 Công văn này trả lời ý kiến của một số doanh nghiệp về việc thực hiện tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 31/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử. Hiệu lực thi hành từ ngày 23/02/2016

10

Thông tư 32/2011/TT-BTC

Link tham khảo:

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử

Số 32/2011/TT-BTC 14/03/2011 Thông tư 32/2011 quy định về việc khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử; lập hóa đơn điện tử và cách xử lý hóa đơn điện tử đã lập khi có sai sót; quy định về việc lưu trữ, hủy, tiêu hủy hóa đơn điện tử khi hết thời gian lưu trữ. Đặc biệt, thông tư này quy định về việc hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2011

11

Quyết định 1209/QĐ-BTC

Link tham khảo:

Quyết định 1209/QĐ-BTC năm 2015 thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Số 1209/QĐ -BTC 23/06/2015 Quyết định này quy định về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp, cơ quan thuế thực hiện thí điểm. Quyết định  này có hiệu lực kể từ ngày ký, tức ngày 23/06/2015

Trên đây là các dự thảo, văn bản quy định được Bộ Tài chính ban hành về hóa đơn điện tử, nắm rõ những quy định này sẽ giúp cho người dùng khi sử dụng hóa đơn điện tử được dễ dàng và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Ngoài việc am hiểu về các thông tư, nghị định, văn bản liên quan đến hóa đơn điện tử thì sự hỗ trợ tuyệt vời từ một giải pháp hóa đơn thông minh, đáp ứng đầy đủ chức năng theo quy định là một điều hết sức cần thiết.

Hóa đơn điện tử S-invoice được cung cấp bởi Viettel luôn tự hào đem tới giải pháp hóa đơn điện tử đảm bảo đầy đủ các chức năng theo của một hóa đơn theo quy định của nhà nước, đảm bảo tính bảo mật, minh bạch và thuận lợi. 

Hóa đơn điện tử nào tốt
S-invoice – giải pháp hóa đơn điện tử đảm bảo đầy đủ các chức năng theo của một hóa đơn theo quy định của nhà nước

Cùng với hệ thống đảm bảo phát hành hàng triệu hóa đơn/ ngày mà không gặp bất kỳ gián đoạn nào và đặc biệt áp dụng công nghệ nhiều lớp giúp hệ thống hóa đơn điện tử Viettel luôn được giám sát 24/7 và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho doanh nghiệp trong việc quản lý và lưu trữ hóa đơn. 

Hơn nữa, việc luôn đặt mình vào vai trò của  khách hàng từ đó tối ưu hóa các tính năng hệ thống và hỗ trợ doanh nghiệp một cách tốt nhất. Tất cả những ưu điểm nổi bật đó đã giúp cho S-invoice luôn là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp khi tiếp cận và sử dụng hóa đơn điện tử.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ theo hotline 18008111 (miễn phí) hoặc thông qua website: Hóa đơn điện tử S-invoice. Chúc Quý doanh nghiệp thành công!

TIN TỨC LIÊN QUAN