0985538080

QUY TRÌNH XỬ LÝ YÊU CẦU GỠ BỎ HOẶC NGĂN CHẶN VIỆC TRUY CẬP TỚI NỘI DUNG THÔNG TIN SỐ XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 

01

Khi có Yêu cầu/Phản đối, Quý khách hàng gửi yêu cầu/phản đối tới địa chỉ:

"Email: cskh@viettel.com.vn; ĐT: 18008098"

 

02

Danh sách tài liệu, chứng cứ chứng minh được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/04/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về Quyền tác giả, quyền liên quan.

Nếu tài liệu, chứng cứ chứng minh đầy đủ, Viettel sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Nếu tài liệu, chứng cứ chứng minh không đầy đủ, Viettel sẽ thông báo tới Quý khách hàng và dừng xử lý.

03

Viettel tiến hành xử lý Yêu cầu/Phản đối theo quy định tại Điều 113 và Điều 114 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/04/2023