0985538080
Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (Viettel e-Cabinet)

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (Viettel e-Cabinet) là hệ thống được xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu phòng họp không giấy tờ, cho phép lấy ý kiến, tổ chức và chuẩn bị cho các cuộc họp, điều hành diễn biến cuộc họp một cách tường minh, khoa học.

solution detail image
Chi tiết Giải pháp
Hỗ trợ phục vụ phiên họp

Hỗ trợ phục vụ phiên họp

 • Cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu phiên họp.
 • Quản lý phiên họp
Hỗ trợ xử lý công việc

Hỗ trợ xử lý công việc

 • Cho phép gửi Phiếu lấy ý kiến
 • Quản lý, tổng hợp, thống kê các ý kiến biểu quyết, ý kiến góp ý
 • Cho phép tham gia ý kiến và biểu quyết điện tử thông qua thiết bị di động
 • Cho phép xin ý kiến trên hệ thống
Thông tin cảnh báo, nhắc việc

Thông tin cảnh báo, nhắc việc

 • Nhắn tin SMS, gửi mail thông báo.
 • Tự động cảnh báo, nhắc quá hạn.
Kết nối liên thông với các Hệ thống thông tin

Kết nối liên thông với các Hệ thống thông tin

 • Kết nối thủ công: Kết xuất dữ liệu, nhập vào dữ liệu hệ thống
 • Kết nối bán tự động (qua API)
 • Kết nối tự động (qua nền tảng)
 • Truy cập trực tiếp nguồn dữ liệu.
Quản lý người dùng

Quản lý người dùng

 • Quản lý đối tượng tham gia vào hệ thống
 • Khởi tạo và phân quyền người dùng
PHÒNG HỌP KHÔNG GIẤY TỜ

PHÒNG HỌP KHÔNG GIẤY TỜ

Xóa bỏ văn bản giấy trong các phiên họp. Họp không giấy tờ, sử dụng 100% văn bản điện tử trong các phiên họp. 100% các nội dung xin ý kiến thành viên được xử lý trên môi trường mạng

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Giảm số lượng cuộc họp, giảm thời gian họp và tăng chất lượng cuộc họp