Nhóm giải pháp
Nhóm giải pháp
Viễn thông
Viễn thông là cách thức trao đổi thông tin, dữ liệu thông qua kỹ thuật điện, điện tử và các công nghệ hiện đại khác. Các dịch vụ viễn thông hiện nay là điện báo và điện thoại, truyền đưa số liệu, hình ảnh… tới người sử dụng.