Nhóm giải pháp
Nhóm giải pháp
Công nghệ thông tin
Nhóm bao gồm các dịch vụ hỗ trợ công tác quản lý văn phòng, nhân sự, luồng công việc, giúp nâng cao năng suất lao động, bảo mật thông tin, chất lượng công việc của Chính phủ, doanh nghiệp.
Nhóm giải pháp
Nhóm giải pháp
Viễn thông
Viễn thông là cách thức trao đổi thông tin, dữ liệu thông qua kỹ thuật điện, điện tử và các công nghệ hiện đại khác. Các dịch vụ viễn thông hiện nay là điện báo và điện thoại, truyền đưa số liệu, hình ảnh… tới người sử dụng.