Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, từ đó trở thành các giá trị, tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp đồng thời chi phối tình cảm, cách suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích.

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình, là sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp. nó đảm bảo sự trường tồn của doanh nghiệp giúp nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp trong tâm thức của khách hàng và xã hội.

1. Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý

– Phương châm hành động của Viettel đó là “Dò đá qua sông” và liên tục điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với thực tiễn.

– Cách nhìn và đánh giá của chúng ta về con người thông qua quá trình thực tiễn.

2. Trưởng thành qua những thách thức và thất bại

– Chúng ta là những người dám thử, dám thất bại. Chúng ta luôn động viên những ai thất bại. Chúng ta cố gắng tìm trong thất bại những lỗi sai của hệ thống để điều chỉnh hoàn thiện hơn. Chúng ta sẽ cố gắng không lặp lại những lỗi lầm cũ.

– Chúng ta luôn phê bình thẳng thắn và xây dựng chặt chẽ ngay từ khi sự việc còn nhỏ. Chúng ta thực sự cầu thị, cầu sự tiến bộ.

3. Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh

– Viettel luôn tự nhận thức để thay đổi. Luôn thường xuyên thay đổi để thích ứng với môi trường thay đổi. Chúng ta sẽ biến thay đổi trở thành bình thường như không khí thở vậy.

– Chúng ta liên tục tư duy để điều chỉnh chiến lược và cơ cấu lại tổ chức cho phù hợp.

4. Sáng tạo là sức sống

– Luôn suy nghĩ không cũ về những gì không mới. Chúng ta luôn trân trọng và tôn vinh từ những ý tưởng nhỏ nhất.

– Chúng ta luôn xây dựng một môi trường khuyến khích sáng tạo để mỗi thành vien Viettel hàng ngày có thể sáng tạo.

– Chúng ta duy trì Ngày hội ý tưởng Viettel.

5. Tư duy hệ thống

– Chúng ta luôn xây dựng hệ thống lý luận cho các chiến lược, giải pháp, bước đi và phương châm hành động của mình.

– Chúng ta vận dụng qui trình 5 bước để giải quyết vấn đề: Chỉ ra vấn đề -> Tìm nguyên nhân -> Tìm giải pháp -> Tổ chức thực hiện -> Kiểm tra và đánh giá thực hiện.

– Chúng ta sáng tạo theo qui trình: Ăn -> Tiêu hoá -> Sáng tạo.

6. Kết hợp Đông – Tây

– Chúng ta luôn kết hợp tư duy trực quan với tư duy phân tích và hệ thống.

– Chúng ta kết hợp sự ổn định và cải cách.

– Chúng ta kết hợp cân bằng và động lực cá nhân.

7.Truyền thống và cách làm người lính

– Truyền thống: Kỷ luật, Đoàn kết, Chấp nhận gian khổ, Quyết tâm vượt khó khăn, Gắn bó máu thịt.

– Cách làm: Quyết đoán, Nhanh, Triệt để.

8. Viettel là ngôi nhà chung

– Chúng ta tôn trọng nhau như những cá thể riêng biệt, nhạy cảm với các nhu cầu của nhân viên. Chúng ta lấy làm việc nhóm để phát triển các cá nhân. Các cá nhân, các đơn vị phối hợp với nhau như các bộ phận trong một cơ thể.

– Mỗi người chúng ta qua các thế hệ sẽ góp những viên ngạch để xây lên ngôi nhà ấy.

– Chúng ta lao động để xây dựng đất nước, Viettel phát triển, nhưng chúng ta phải được hưởng xứng đáng từ những thành quả lao động đó. Nhưng chúng ta luôn đặt lợi ích của đất nước của doanh nghiệp lên trên lợi ích cá nhân.