Chuẩn mực Người Viettel:

 • Có khát vọng xây dựng Viettel thành một Tập đoàn hùng mạnh.
 • Trung thực, đoàn kết, biết ơn người đi trước.
 • Luôn đặt lợi ích tập thể lên trước.
 • Tư duy đột phá và dám làm việc khó.
 • Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
 • Chấp nhận gian khổ.
 • Tự lực, tự cường.
 • Tỷ mỉ, triệt để.

Quy tắc ứng xử:

 • Phạm vi điều chỉnh của bộ quy tắc này là ý thức và đạo đức của người Viettel.
 • Đối tượng điều chỉnh của bộ quy tắc ứng xử này là người Viettel bao gồm các giám đốc, nhân viên, nhân viên hợp đồng dài hạn, ngắn hạn, các cộng tác viên của Viettel.
 • Uy tín và tương lai của Viettel tuỳ thuộc vào cách chúng ta hành động trong công việc hàng ngày.