Site Logo
1800 8111

Nếu khách hàng mua số lượng lẻ ví dụ 75 user thì cách tính thế nào?