Site Logo
1800 8111

Phần mềm có hỗ trợ kết nối liên thông tới cổng dữ liệu tập trung của bộ y tế hay không? (theo CV số 9324/BYT-BH)

Phần mềm quản lý bệnh viện Viettel-His - Phần mềm có hỗ trợ kết nối liên thông tới cổng dữ liệu tập trung của bộ y tế hay không? (theo CV số 9324/BYT-BH)

Hệ thống có đáp ứng (hỗ trợ kết xuất tự động hoặc thủ công)