Site Logo
1800 8111

Phần mềm có hỗ trợ kết nối liên thông cổng tiếp nhận của bảo hiểm y tế hay không? (theo QĐ 917/QĐ-BHXH))

Phần mềm quản lý bệnh viện Viettel-His - Phần mềm có hỗ trợ kết nối liên thông cổng tiếp nhận của bảo hiểm y tế hay không? (theo QĐ 917/QĐ-BHXH))

Hệ thống có đáp ứng (hỗ trợ kết xuất tự động hoặc thủ công)