Site Logo
1800 8111

Phần mềm có hỗ trợ chuyển đổi đối tượng khám bệnh từ BHYT sang viện phí hoặc ngược lại không?

Phần mềm quản lý bệnh viện Viettel-His - Phần mềm có hỗ trợ chuyển đổi đối tượng khám bệnh từ BHYT sang viện phí hoặc ngược lại không?

Có hỗ trợ