Site Logo
1800 8111

Hệ thống server hạ tầng là do Viettel cung cấp hay Bệnh viện tự đầu tư

Phần mềm quản lý bệnh viện Viettel-His - Hệ thống server hạ tầng là do Viettel cung cấp hay Bệnh viện tự đầu tư

Viettel chỉ cung cấp phần mềm, hạ tầng trang thiết bị là của Bệnh viện, do Bệnh viện tự đầu tư và đảm bảo.