Site Logo
1800 8111

Saleman tạo đơn hàng trên tablet/smartphone nhưng kế toán vẫn chưa nhận được thông tin đơn hàng?

DMS.One - Saleman tạo đơn hàng trên tablet/smartphone nhưng kế toán vẫn chưa nhận được thông tin đơn hàng?

Nguyên nhân có thể do 3 trường hợp sau:
– TH1: Đơn hàng vừa được tạo, phải đợi 3s thì đơn hàng mới tự động đẩy lên hệ thống hoặc nhấn button “Cập nhật” ở góc phải màn hình .
– TH2: Tablet/Smartphone không kết nối được mạng nên không thể đẩy dữ liệu lên hệ thống được → Xem lại hướng dẫn 3
– TH3: Nếu không phải do 2 trường hợp trên, thì gọi 19008098 để hỗ trợ.