Products - Services Khung kiến trúc CPĐT IT architecture overall framework
IT architecture overall framework

IT architecture overall framework

Khung kiến trúc tổng thể ứng dụng CNTT là sự mô tả tổng thể về giải pháp, hệ thống các ứng dụng CNTT của địa phương, của các Bộ ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cách thức xây dựng và vận hành các ứng dụng này để hỗ trợ công tác chuyên môn nghiệp vụ hằng ngày của các địa phương, của các Bộ ngành, các tổ chức, doanh nghiệp một cách có hiệu quả, nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân / khách hàng và tổ chức, doanh nghiệp.

Register Product

Price List

Contact

Call 1800.8111 for consultation services on demand.