Products - Services E-Government Integrated solution and data sharing
Integrated solution and data sharing

Integrated solution and data sharing

  • Giải pháp tích hợp và chia sẻ dữ liệu GSP (Government Service Platform) của Viettel là giải pháp nhằm kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống CNTT ứng dụng cho Chính phủ điện tử, Smartcity. Đặc điểm và yêu cầu về giải pháp được quy định trong Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam Phiên bản 1.0 ban hành kèm theo Văn bản số 1178/BTT&TT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ TT&TT, và bao gồm 02 mức:
    • Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô quốc gia (NGSP) nhằm kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin có quy mô quốc gia (bao gồm các hệ thống thông tin/CSDL quốc gia; kết nối giữa Bộ ngành, các tỉnh;…);
    • Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP) nhằm kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ Bộ ngành/tỉnh và là đầu mối kết nối ra bên ngoài.
Register Product

Price List

Contact

Call 1800.8111 for consultation services on demand.