Site Logo
1800 8111

How to handle when tablet/smartphone sometimes hang, cannot interact with DMS.ONE application?

DMS.One - How to handle when tablet/smartphone sometimes hang, cannot interact with DMS.ONE application?

+ Hãy tắt bớt ứng dụng không cần thiết đê tiết kiệm RAM và CPU của máy.
+ Thoát các ứng dụng khác khi mở bằng cách nhấn phím “Quay lại” thay vì nhấn phím “Home”
+ Trường hợp máy bị treo hoàn toàn cần khởi động lại máy và bật lại ứng dụng DMS.ONE