Site Logo
1800 8111

Does the software connect data, check information on check-up of patients in other hospitals in the same province?

Software of hospital management Viettel-His - Does the software connect data, check information on check-up of patients in other hospitals in the same province?

Phần mềm đã liên thông với cổng dữ liệu BHYT theo quyết định QĐ 917/QĐ-BHXH, cũng theo quyết định này có cho phép phần mềm tại các bệnh viện kiểm tra thông tin KCB của bệnh nhân, tuy nhiên trên thực tế tính năng này của BHXH chưa đảm bảo nên việc kiểm tra thông tin KCB tại các bệnh viện khác trong Tỉnh là chưa khả thi.
Khi nào tính năng cho phép kiểm tra của BHXH chạy được, thì phần mềm sẽ đáp ứng được