Site Logo
1800 8111

Không nhận được thông báo từ đồng hồ

Đồng hồ thông minh trẻ em MyKID - Không nhận được thông báo từ đồng hồ

Nếu trên ứng dụng đã cài đặt vùng an toàn và trẻ đang trong vùng an toàn thì hệ thống sẽ không có thông báo tự động về máy bố mẹ.

Do tài khoản thẻ simcard trên đồng hồ bị hết tiền hoặc gói dữ liệu của simcard đã hết, cần nạp thêm tiền vào tài khoản simcard trên đồng hồ và khởi động lại đồng hồ.

Do máy bố mẹ chưa kết nối mạng, hãy bật Wifi hoặc 3G để nhận thông báo